YUM:2023 / OM YUM

Jente med drill og gutt med hammer
Foto: Fotograf Nordtveit

Om YUM

Rekrutteringsarena for Indre Ryfylke:

Yrkes- og utdanningsmesse for Sauda og Suldal 9. november 2023

Yrkes- og utdanningsmessa (YUM) er ein årleg arena der lokale ungdommar i Sauda og Suldal møter næringslivet og utdanningsinstitusjonar i regionen. Målet er at unge i Ryfylke skal få kjennskap til lokale moglegheiter for utdanning og framtidig arbeidsliv, samtidig som næringslivet skal kunne bidra til tidleg rekruttering og synleggjering av eiga verksemd ut mot framtidas arbeidstakarar.

YUM består av ein årleg messedag der lokale verksemder presenterer seg sjølv og dei jobbmoglegheitane dei kan tilby, samt den digitale, heilårige rekrutteringsportalen utdanningiryfylke.no.  I 2023 blir messedagen arrangert den 9. november.

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal, der ein kvart år når ein ut til omlag 800 elevar i 10. trinn og den vidaregåande skulen.

YUM tek eit aktivt berekraftsansvar der prosjekeigarane er miljøsertifiserte og der ein jobbar saman med utstillarane for å minke miljøavtrykket på messa år for år.

Portalen og prosjektet YUM blir drifta av Næringshagen i Ryfylke og Sauda Vekst.

For bedrifter

Sikre gode band med framtidas arbeidsstyrke

Me har eit allsidig og aktivt næringsliv i regionen, men nokre næringar opplever mangel på kvalifisert arbeidskraft i dag og framover. Ein viktig føresetnad for levande distrikt i framtida er ny og ung arbeidskraft. Gjennom YUM kan di verksemd profilera seg mot dine framtidige arbeidstakarar, inspirere dei til å velje ei utdanning innanfor ein område der de opplev eit behov og motivere til å også sjå på moglegheiter i eige lokalmiljø. Samla vil næringslivet i indre Ryfylke gjennom messedagen og denne portalen også heve attraktiviteten til kommunane for den yngre generasjonen for å inspirere til at fleire blir buande eller flytter heim etter fullført utdanning.

Alle utstillarar blir oppfordra til å sikre at deira utstilling under messedagen har lågast mogleg fotavtrykk, der ein mellom anna sender ut informasjon om gode tiltak til dette arbeidet til bedriftene i god tid.

Er du interessert i å profilere di verksemd? Påmeldinga får årets messedag er open fram til 29. september. Ta kontakt med oss på post@nhryfylke.no så sender me deg meir informasjon.

For besøkande

Ein felles arena for elevar, studentar og andre jobbsøkarar i indre Ryfylke

Er du elev eller student på leit etter inspirasjon til kva utdanningsval eller retning som er rett for deg? Eller kanskje du planlegg å flytte til indre Ryfylke og lurer på kva jobbmoglegheiter me har å tilby? Kanskje bur du allereie i Sauda eller Suldal og er på leit etter nye utfordringar?

Uansett kva din bakgrunn er har portalen utdanningiryfylke.no som mål om å gi deg ei god oversikt over kva arbeid- og utdanningsmolegheiter indre Ryfylke og regionen rundt har å tilby. Ved å klikke deg inn på dei ulike bransjehusa kan du finne meir informasjon og kontaktinformasjon til kvar enkelt bedrift.

Kvart år arrangerer ein også ein messedag i samarbeid med ungdomsskular og vidaregåande skular i Sauda - og Suldal kommune der ein får møtt kvarandre, stilt spørsmål og får tak i meir informasjon. I 2023 blir denne messedagen arrangert den 9. november. Mykje av dette materialet blir også lansert på denne sida under "program" slik at du kan ta det i bruk også om du ikkje går på ein av desse skulane.

Har du fleire spørsmål om korleis du tek i bruk portalen eller korleis du kjem i kontakt med dei utstillarane du er meir interessert i? Elevar og studentar bør ta kontakt med rådgjevar ved sin skule som vil gi deg god hjelp på vegen. Andre kan ta kontakt direkte med Sauda Vekst og Næringshagen i Ryfylke.

For utdanningsinstitusjonar

Bli profilert mot elevar og studentar i indre Ryfylke

Ønskjer du å koma i kontakt med elevar og studentar frå Indre Ryfylke som skal søke seg inn på høgare utdanning? Gjennom YUM sin messedag  vil du bli profilert direkte inn mot i omlag 800 elevar, i tillegg til å vera med på å styrkje attraktiviteten til indre Ryfylke gjennom ein felles plattform som synleggjer moglegheiter og breidda av tilbod i regionen. Utover sjølve messedagen vil din utdanningsinstitusjon bli profilert på vår heileårige og digitale rekrutteringsplattform utdanningiryfylke.no som blir nytta i ulikt rekruttering og rådgjevingsarbeid.

Alle utstillarar blir oppfordra til å sikre at deira utstilling under messedagen har lågast mogleg fotavtrykk, der ein mellom anna sender ut informasjon om gode tiltak til dette arbeidet til bedriftene i god tid.

Ta kontakt med oss på post@nhryfylke.no for meir informasjon.

Ta i bruk vårt nettverk i ditt rådgjevingsarbeid

Er du interessert i å skape tettare kontakt mellom din institusjon, elevar og næringslivet i regionen? Gjennom messedagen og vår digitale rekrutteringsplattform arbeider me gjerne saman med deg for å bidra til å skape tettare kontakt mellom dine elevar og næringslivet i Sauda og Suldal kommune. Me har ei rekke ulike verktøy, nettverk og forum for å skape best mogleg resultat for din utdanningsinstitusjon.

Ta kontakt med oss på post@nhryfylke.no for meir informasjon.

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no
Ved å klikke «Godta» aksepterer du lagring av cookies/informasjonskapslar. Cookies blir brukt til å utbetre side navigering, og samle brukarstatistikk for nettsida for å utbetre innhald og brukaroppleving. Du kan sjølv administrere kva du samtykker til ved å klikke på Preferansar. Les vår Personvernerklæring for meir informasjon.