YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Den gode skulen i indre Ryfylke.

Bilde av Sauda VGS
Foto: Sauda VGS

Sauda vidaregåande skule: Studiespesialisering

Om skulen

Sauda vidaregåande skule er ein kombinert skule med både yrkesfaglege og studieførebuande utdanningsprogram som er lokalisert på tre ulike avdelingar. Hovudskulen ligg på Lofthus i Sauda, og i tillegg har me avdelingar på Birkeland i Sauda og på Sand. Skulen har undervisningstilbod innan: studiespesialisering, idrettsfag, bygg- og anleggsteknikk, elektro og datateknologi, teknologi- og industrifag, helse- og oppvekstfag samt det relativt ferske tilbodet «yrkes- og studiekompetanse» innanfor industri- og teknologifag (YSK).

Me har tilbod om

VG1    STUDIESPESIALISERING
VG2    REALFAG
VG2    SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI
VG3    REALFAG
VG3    SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Den ordinære linja for studiespesialisering ligg ved hovudskulen i Sauda, medan elevane på ToppVolley Norge får si undervisning på avdeling Sand. Me har god bredde i programfaga med tilbyr og me kan tilby undervisning i mange ulike fag ved begge avdelingar. I tillegg har me gjennom Nettskulen Rogaland tilbod om undervisning i fag som ikkje er store nok til at me kan tilby ordinær undervisning i desse. Studiespesialisering fører til vitnemål med generell eller spesiell studiekompetanse, og skal førebu elevane på høgare utdanning. Me tilbyr undervisning på skulen i alle fag du treng for å få spesiell studiekompetanse. Programfaga har ofte ikkje fulle grupper. Det betyr at gruppene er små nok til at kvar elev får den hjelpa som er naudsynt, men samstundes store nok til at det er fleire å spele på og arbeide og lære saman med. Begge avdelingar har faste tilbod om leksehjelp for dei som ønskjer dette.

ToppVolley Norge

Elevane på ToppVolley Norge er elevar på utdanningsprogrammet studiespesialisering, men avdelinga har tilbod om programfaget toppidrett for dei som ønskjer dette. ToppVolley Norge tilbyr eit unikt treningsmiljø for ambisiøse utøvarar som vil kvalifisere seg til spel på internasjonalt nivå. Her får du sjansen til å kombinere utdanning med utvikling til å bli profesjonell spelar. Sjå meir info på skulen si heimeside eller på toppvolley.no. Makan skal ikkje finnast!

Å vere elev ved Sauda vgs

Sauda vidaregåande skule har årleg mellom 400-450 elevar. Av desse kjem over 50 % frå andre kommunar enn Sauda og Suldal. Me har med andre ord mange elevar som bur på hybel, og me gjer mykje for at elevane skal ha eit godt tilbod også etter skuletid. Me arrangerer leksehjelp, idrettsaktivitetar i Saudahallen, kveldskafé på Alfred med eit varmt måltid, mekkekveld og i vintersesongen har me tilbod om skyss til og frå Sauda skisenter for dei som vil stå på ski. I skuletida arrangerer me i periodar ulike formar for turneringar i til dømes biljard, bordtennis og golfsimulator. Skulen har eige musikkrom som elevane kan bruke, og lærarkrefter er med på å drifte skuleband. Dette året har sjølvsagt ikkje alle aktivitetar kunne gått som ønska heile tida, men me håper og trur at det meste er oppe og går igjen når hausten kjem. For dei elevane som kjem flyttande til Sauda har me tilbod om eigen elevbustad som elevane kan søke om å få leige hybel i. Her får elevane frukost fire dagar i veka og dagleg tilsyn. Me har også eigen vakttelefon som kan brukast døgnet rundt. Skulen er elles behjelpelege med å skaffe hybel til dei som treng det, og me har liste over privathyblar i Sauda som dei som vil får tilgang til. Elevar på ToppVolley Norge leiger hybel på eigne internat og får servert alle måltid der.

Skulen som arbeidsplass

Skulen har over 100 tilsette. Dette gjer skulen til ein av dei større arbeidsgivaren i regionen vår, og me har stadig behov for nye medarbeidarar innanfor ulike fagfelt. Skulen har sjølvsagt mange tilsette som er lærarar, både innanfor filologiske fag og ulike yrkesfag. Her er det nye tilsetjingar så å seie kvart einaste år, og me har stadig behov for ny kompetanse. I tillegg har skulen tilsette som har arbeidsoppgåver innanfor administrasjon, lønn, drift, kantine og reinhald.

Kompetanse for vaksne

Kompetanse for vaksne ved Sauda vidaregåande skule tilbyr og legg tilrette for rådgiving, kurs/sertifisering,vidaregåande opplæring, fagskule og høgare utdanning. Målet er at dei uliketilboda skal vere moglege å kombinere med arbeid- og familieliv. Det erkompetansebehovet frå enkeltpersonar og arbeidslivet som bestem kva tilbod som startar.

Les meir om kompetanse for vaksne HER

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Foto: Sauda VGS, Per Inge Fjellheim.

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

VOKSNE

Kristin Bruknapp

kristin.bruknapp@skole.rogfk.no

UNGDOM

Lillian Nordengen

lillian.nordengen@skole.rogfk.no

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no