YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Sauda er ein del av Ryfylkeregionen. Det bur om lag 4600 menneskeher. Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod.

Sauda kommune

Sauda er ein del av Ryfylkeregionen. Det bur om lag 4600 menneskeher. Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod.

Sauda kommune har om lag 520 tilsette, fordelt på om lag 440 årsverk I tillegg til dei store arbeidsplassane innan helse og oppvekst, er det mange spanande fagfelt i den kommunale organisasjonen. Alt frå kommunikasjon og informasjon, økonomi og administrasjon, ingeniør og fagarbeidarar, tilbygdeutvikling og næringsutvikling. For å nemna nokre. Kommunen er i stadig utvikling. Me er med i fleire interkommunale samarbeid, mellom anna innan digitalisering og tryggleiks- og meistringsteknologi.

Lærling i Sauda kommune

Me tek inn fleire nye lærlingar kvart år, fordeltpå fleire ulike fagområde. Har du eit anna fag, må du gjerne høyra med oss omme kan få til læreplass for deg òg.

Sauda kommune gir mellom anna tilbod om læreplassinnan følgjande fagområde:

·        Helsefag

·        Kontor

·        Barne- og ungdomsarbeid

·        Institusjonskokk

·        Kontorfag

·        Byggdriftar

Tal lærlingar i året: 11 personar.

Me søkjer deg som:

·        Har bestått VG1 og VG2

·        Har god orden og oppførsel

·        Er personleg eigna

·        Visar initiativ og engasjement for faget ditt

·        Har lite fråvær frå vidaregåande

·        At du er service- og omsorgsorientert

·        Har gode samarbeidsevner

I Sauda kommune ønskjer me oss tilsette som har rom for alle, men blikket for den enkelte. Me har eit ønskje om utvikling og å skapa kompetente og godemedarbeidarar, for å kunne forsetja å laga gode tenester for innbyggarane våre.

Me ønskjer deg velkommen til å søka læreplass eller jobb hjå oss i Sauda kommune!

Kompetanse for vaksne

Kompetanse for vaksne ved Sauda vidaregåande skule tilbyr og legg tilrette for rådgiving, kurs/sertifisering,vidaregåande opplæring, fagskule og høgare utdanning. Målet er at dei ulike tilboda skal vere moglege å kombinere med arbeid- og familieliv. Det er kompetansebehovet frå enkelt personar og arbeidslivet som bestem kva tilbod som startar.

Les meir om kompetanse for vaksne på deira side HER

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@nhryfylke.no