YUM:2022 / UTSTILLARAR

Velkommen
til vår stand

Me har særskilt fokus på bygningsvern, folkemusikk, og den berekrafta som ligg i tradisjonshandverk.

Ryfylkemuseet

Ryfylkemuseeter eit langstrakt museum med mange fingrar og hender. Me graver opp, tar vare på, og formidlar historia heilt frå Suldal og Sauda i eine enden, til Rennesøyog Finnøy i andre enden. Med så mykje å gjere har me fleire avdelingar som gjerl itt forskjellige ting: Bygningsavdelinga, Folkemusikkarkivet, Samlingsavdelinga, Formidlingsavdelinga. Men me har òg folk som arbeider med rekneskap, administrasjon, vasking og oppverting av gjester. Her på Ryfylkemuseet er det noko for einkvar!

Formidlingsavdelinga

Ryfylkemuseeter ein kunnskapsinstitusjon og formidlingsavdelinga forskar på historia og formidlar ho til dei gamle og dei unge, til skular og barnehagar, i møter og i naturen, på museum og utanfor. Nokre av arbeidsoppgåvene på avdelinga er å forske på historia ved hjelp av vitskapelege metodar, designe og produsere utstillingar, formidle til forskjellige grupper, planlegge arrangement og samarbeide godt med dei andre avdelingane og alle som er interessert i historie!

Med så varierte oppgåver treng me folk som har utdanning i historie, men som likevel kan løfta og trå til når det er sesong på Kolbeinstveit. Me treng også personar med pedagogisk kompetanse i ryggen, leiarerfaring, IT og SoMe kunnskapar, design, eller andre kreative yrker.

Samlingsavdelinga

Samlings avdelinga ved Ryfylkemuseet jobbar med forvaltning og bevaring av museets samlingar ogarkiv. Museet har fleire gjenstandssamlingar, ei stor fotosamling og fleire arkivar, der det største er privatarkivet.

Arbeidet omfattar registrering, behandling, pakking og flytting av gjenstandar, fotografiar og arkivsakar. Tilsyn med magasinlokalar er også ein viktig del avarbeidet for å sikre best moglege bevaringsforhold.

Samlingsavdelinga består av ein avdelingsleiar og ein magasinforvaltar. For spesialkompetanse innan konservering har vi tilgang til Museumstjenestene i Rogaland.

Folkemusikkarkivet for Rogaland

I Rogaland finst det ein heilt spesiell og flott folkemusikktradisjon med song, spel og dans. Folkemusikkarkivet har ei stor samling av lydopptak frå heile fylket, i tillegg til ein del film og skriftleg materiale. Alle lyd- og filmopptak er digitaliserte, og oppgåvene våre er å fortsetta med å utvida samlinga og å forvalta det som ligg i arkivet. Dette inneber mange ulike formidlingsoppdrag med alt frå kurs- og konsertarrangering til artikkelskriving og bokutgjevingar. Me får også ein del besøk i arkivet frå musikarar og andre som ynskjer å lytta til opptak, og me sender opptak til dei som bestiller frå oss.

For å jobba på eit folkemusikkarkiv treng ein relevant høgskuleutdanning og godkjennskap til folkemusikksjangeren.

Lokalt, tradisjonelt byggverk

Mykje av kunnskapen om den lokale, tradisjonelle byggeskikken finn ein i skriftlege kjelder, intervju og gamle foto. Ein kan lesa bygningshistoria gjennom studiar av bygningen, men også ved å granska spor etter bruk og verktøy. Handverket kan likevel berre lærast gjennom å gjera og vidareførast gjennom bruk av verktøy og tradisjonelle metodar. Me nyttar eit kvart høve til å læra av tradisjonsberarar og skapa ein arena for læring på våre byggeplassar der våre handverkarar får jobba saman med dei som kan noko. Når det passer slik blir det arrangert kurssamlingar på slike læreplassar. 

Ryfylkemuseet er ein arena for læring av tradisjonshandverk på sørvestlandet

For å kunne drive eit truverdig bygningsvern har museet i mange år lagt stor vekt på å hente fram, dokumentere og vidareføre tradisjonskunnskap. Det som vert kalla handlingsboren kunnskap, det vil seia kunnskap som ein tileignar seg gjennom praktisk øving. For å utvikle slik kunnskap brukar me arbeidsplassane og bygningane på museet som lærearenaer. Me inviterer gjerne tradisjonsberarar og informantar saman med eksterne deltakarar inn i arbeidet. Det siste steget i denne prosessen er at to av våre handverkarar har gått studieretninga Tradisjonelt bygghandverk ved NTNU.

Bygningsavdelinga

Hjå oss er arbeidet med bygningsvern organisert i ei bygningsavdeling med to fast tilsette antikvarar og fire museumshandverkarar, i tillegg til ein vaktmeisterstilling. Ryfylkemuseet er godkjent opplæringsbedrift for lærling i tømmerfag. Museet samarbeider med vidaregåande skule om utplassering av praksiselevar i tømrarfaget. Til større utbetringsprosjekt, og der eiga fagkompetanse ikkje strekk til, søkjer me i  tillegg å finansiera handverkarar i prosjektstillingar. 

Utdanningsretningar

Handverkarane våre har snekkar- og tømrarutdanning. Ryfylkemuseet legg til rette for at handverkarane får ei spesialisering innan tradisjonshandverk både gjennom praksis og teori. Praksis innan tradisjonshandverk går over fleire år gjennom interne og eksterne prosjekt på bygningar ei ege eller andre sitt eige. I tillegg kjem ei overføring av praktisk og teoretisk kunnskap gjennom pågåande kursing og seminar. Museet legg i tillegg til rette for at handverkarane kan gjennomføra bachelorutdann inginnan tradisjonshandverk. Museet har ei satsing på, og tek del i samarbeid og nettverk som arbeider aktivt med å få, plassar for lærlingar innan tradisjonshandverk.  I tillegg til handverkarar har bygningsavdelinga bygningsantikvarar/bygningsrådgivar som er utdanna innan arkitektur og kulturvitskap.

 

Me er alltid interessert i å høyre frå deg som er interessert i historie og tradisjonshandverk!

Bli med på konkurransen vår på

delta her

Galleri

Her får du eit lite innblikk i kva me gjer.
Ingen bilete i galleriet endå...
Bilete: Lise Bjelland, Elisabeth Bjørkhaug

Vil du vite meir om oss?
Ta gjerne kontakt:

Vegard Lindtner
Museumspedagog
mob.
48059746
Følg oss på sosiale medier:

Dette er YUM

Kva skal du bli? Kva utdanning skal du ta? Kvar kjem du til å bu?

Me veit at ein på ungdomsskulen og vidaregåande går rundt med mange spørsmål og tankar rundt framtid og utdanningsval. Målet med YUM er å bidra til å gjera desse vala litt enklare ved å synleggjera kva moglegheiter ein har innanfor utdanningsløp og arbeidsplassar i indre Ryfylke.

Gjennom heile året vil du kunne ta i bruk denne portalen for å finne informasjon om dei ulike arbeidsplassane og yrkesvala som regionen vår kan tilby. Kvart år arrangerer me også ei årleg Yrkes - og utdanninsmesse (YUM) der me ønskjer å gi deg informasjon og inspirasjon til utdanning - og yrkesval i indre Ryfylke. Her vil du også kunne møte dei ulike bedriftene på stand for å få meir informasjon.

YUM

YUM er eit samarbeid mellom Sauda VGS, Rytopp,  ungdomsskulane, kommunane og næringslivet i Sauda og Suldal.
Telefon: 906 84 861
Epost: marit@suldalvekst.no